Geld lenen

Bij Qander vinden wij het belangrijk dat uw lening past bij uw persoonlijke en financiële situatie. Mocht uw financiële situatie in de toekomst veranderen dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt. Als het nodig is kijken wij samen met u naar een oplossing die past bij uw nieuwe financiële situatie. 

Aflossing

Bij het terugbetalen van een lening betaalt u maandelijks één bedrag. Dit bedrag bestaat eigenlijk uit twee delen: rente en aflossing. Met de aflossing betaalt u de lening zelf terug. De rente is een vergoeding voor het lenen.

Automatische incasso

Bij een automatische incasso geeft u toestemming om geld van uw bankrekening (IBAN) af te schrijven. Automatische incasso heet ook wel een machtiging.

Bestedingsruimte

De bestedingsruimte is de ruimte tussen het door u opgenomen bedrag en de afgesproken limiet. U bepaalt zelf wanneer u het resterende bedrag, de bestedingsruimte, wilt opnemen. Dit geldt alleen bij een Flex en Zeker lening en Doorlopend krediet.

Betalingsregeling

Wie een achterstand oploopt bij het terugbetalen van een lening of krediet, kan in overleg met de kredietverstrekker een betalingsregeling treffen. Op deze manier wordt de lening wel terugbetaald, maar bijvoorbeeld in een andere looptijd.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt bij wie in Nederland een lening heeft afgesloten in welke vorm dan ook (Persoonlijke lening, Flex en Zeker lening, Doorlopend krediet, creditcard, winkelkrediet). Ook een eventuele achterstand wordt geregistreerd.

BKR is er namelijk om te voorkomen dat u financieel gesproken teveel hooi op uw vork neemt. Zo leent u niet meer dan verantwoord voor u is.

Cash Service

Mogelijkheid om binnen de kredietlimiet van uw Flex en Zeker lening of Doorlopend krediet geld over te laten boeken naar uw bankrekening.

 

Debet rentevoet

De debetrentevoet is het rentepercentage dat op jaarbasis berekend wordt. De rentevoet kan vast of variabel zijn:

 • Bij een vaste debetrentevoet blijft het rentepercentage gelijk gedurende de gehele looptijd of een gedeelte van de looptijd. Dit is het geval bij een Persoonlijke lening en Flex en Zeker lening.
 • Bij een variabele rentevoet kan het rentepercentage gedurende de looptijd hoger of lager worden. Dit is het geval bij een Doorlopend krediet.

Het kan voorkomen dat de debetrentevoet gelijk is aan het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP). In dat geval worden er naast de rente geen overige kosten berekend.

Effectieve rente

De effectieve rente staat voor de werkelijk te betalen rente. Hierin zitten dus ook alle kosten verwerkt die u op het eerste oog niet ziet zoals afsluitkosten/afsluitprovisie, het tijdstip van betalingen en de frequentie van de betalingen.

De effectieve rente vindt u onder debet rentevoet op jaarbasis in de rekenvoorbeelden.

IBAN

Het IBAN (International Bank Account Number) is een internationale standaard voor de aanduiding van bankrekeningnummers.

Jaarlijks Kostenpercentage

Het jaarlijks kostenpercentage is het bedrag dat u boven op de aflossing van de lening, als vergoeding betaalt aan Qander. Als er naast de rente geen andere kosten worden berekend, is het jaarlijks kostenpercentage gelijk aan de debetrentevoet. Als er wel extra kosten worden berekend, is het jaarlijks kostenpercentage hoger.

Voor de berekening van dit percentage hanteert Qander de volgende veronderstelling:

 • De debetrente en de overige kosten blijven gedurende de gehele looptijd gelijk aan de debetrente en de kosten die zijn vermeld in de overeenkomst.
 • Het gehele krediet wordt op de datum waarop de kredietovereenkomst is aangegaan direct en volledig opgenomen.
 • Er is sprake van heropnames en extra aflossingen onder het krediet.
 • De overeengekomen hoogte van de maandtermijn blijft gelijk.
 • Alle verplichtingen van de kredietovereenkomst worden door de kredietnemer correct nagekomen.

Kredietlimiet

Dit is het maximaal te lenen geldbedrag. Bij het bepalen van het maximale kredietbedrag wordt er onder andere gekeken naar uw inkomen, vaste lasten en persoonlijke situatie. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel geld u verantwoord kunt lenen.

Kredietnemer

Dit is de persoon of instelling die een lening of krediet heeft afgesloten. Degene die dus het geld daadwerkelijk leent. Wanneer u bij Qander een lening afsluit, dan bent u de kredietnemer. U leent het geld van kredietverstrekker Qander.

Kredietsom

De kredietsom is het geleende bedrag. Wanneer u een lening afsluit bij Qander wordt er samen met u de kredietlimiet (= kredietsom) vastgesteld.

Bij de Flex en Zeker lening en het Doorlopend krediet kunt u tot dit maximum bedrag flexibel geld opnemen en aflossen. Bij de Persoonlijke lening wordt dit geld direct naar u overgemaakt en betaalt u terug op basis van de vooraf afgesproken looptijd en rente.

Kredietvergoeding

De kredietvergoeding zijn de totale kosten en rente die voor uw lening of krediet in rekening worden gebracht. Dit is een ander woord voor rente.

De rente kan vast staan tijdens de hele looptijd van de lening. Dit is het geval bij een Persoonlijke lening en Flex en Zeker lening. Bij een Doorlopend krediet daarentegen is de rente variabel. Dit betekent dat de rente tijdens de looptijd kan wijzigen.

Kredietverstrekker

De kredietverstrekker is de financiële instelling die het krediet verstrekt aan de kredietnemer. Wanneer u bij Qander een lening afsluit, dan bent u de kredietnemer en is Qander de kredietverstrekker.

Maandbedrag

Dit is het bedrag wat u maandelijks aflost wanneer u een lening heeft afgesloten. Dit bedrag bestaat uit een gedeelte rente en een gedeelte aflossing.

De hoogte van het maandbedrag hangt af van de voorwaarden van de lening.

Ontbindingsrecht

U kunt de overeenkomst op afstand zonder een boete verschuldigd te zijn en zonder opgave van redenen ontbinden. Dit kan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is aangegaan of 14 kalenderdagen met ingang van de dag waarop u de informatie die Qander u moet verstrekken, hebt ontvangen.

Als u gebruik wilt maken van het ontbindingsrecht moet u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Schuldhulpverlening

Iedereen die problemen met schulden heeft kan de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. Er zijn in Nederland vijftig Gemeentelijke Kredietbanken (GKB’s), sociale diensten en particuliere organisaties die deze hulp bieden. Als u schulden hebt, dan kunt u samen met de schuldhulpverlener kijken naar uw mogelijkheden.

Storno

Een storno is een mislukte automatische incasso. Dit is een automatische incasso die in eerste instantie succesvol is uitgevoerd door de bankinstelling, maar die in tweede instantie is geweigerd. De incasso kan door de bankinstelling of door de rekeninghouder zelf zijn teruggedraaid.

Het storneren lukt niet altijd, omdat er een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Zo is er een maximale terugboekingstermijn van 56 dagen.

Theoretische looptijd in maanden

Dit is de looptijd van het krediet. Bij het berekenen van de theoretische looptijd wordt ervan uitgegaan dat:

 • de kredietlimiet geheel wordt opgenomen,
 • geen opnames meer worden gedaan,
 • de kredietlimiet niet wijzigt,
 • de rente hetzelfde blijft, en
 • de termijnbedragen betaald worden.

De theoretische looptijd bij de Flex en Zeker lening en het Doorlopend krediet is een voorbeeld, omdat de looptijd bij dit krediet variabel is. Het krediet eindigt niet na een vooraf afgesproken looptijd, zoals bij de Persoonlijke lening wel het geval is.

Uitstaand saldo

Het uitstaand saldo is het geldbedrag dat u als kredietnemer op dat moment nog moet betalen aan de kredietgever. Het uitstaande saldo geeft dus de schuld aan die u hebt openstaan bij Qander.

Wilt u weten wat uw uitstaand saldo is? Log dan in op Mijn Qander.

Qander is per 1 maart 2022 gestopt met het verstrekken van het Doorlopend krediet. U kunt via een tussenpersoon een Persoonlijke lening of een Flex en Zeker lening bij Qander afsluiten.

Een Doorlopend krediet is een flexibele lening met een maximale looptijd van 180 maanden. U kunt in de eerste 36 maanden bedragen opnemen binnen uw kredietlimiet. Daarna is opnemen niet meer mogelijk en bent u verplicht om uw Doorlopend krediet af te lossen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Zo biedt een Doorlopend krediet een financiële buffer voor (on)verwachte uitgaven. U kunt altijd boetevrij aflossen wat u hebt opgenomen. De rente van een Doorlopend krediet is variabel. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen.

De Flex en Zeker lening is een lening met een maximale looptijd van 120 maanden. U kunt in de eerste 24 maanden bedragen opnemen binnen uw kredietlimiet. Daarna is opnemen niet meer mogelijk en bent u verplicht om uw Flex en Zeker lening af te lossen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Zo biedt een Flex en Zeker lening een financiële buffer voor (on)verwachte uitgaven. U kunt altijd boetevrij aflossen wat u hebt opgenomen. De rente van een Flex en Zeker lening is vast.

U sluit een Flex en Zeker lening van Qander af via uw tussenpersoon.

De Persoonlijke lening is een simpele en populaire leenvorm waarbij de hoogte van het leenbedrag, de looptijd, de termijnbedragen en de hoogte van de rente van te voren worden vastgelegd. Het totale leenbedrag wordt in één keer uitgekeerd. U betaalt het bedrag inclusief de rente in maandelijkse termijnen binnen een vooraf afgesproken periode terug.

U sluit een Persoonlijke lening van Qander af via uw tussenpersoon.

Als u ouder wordt, dan komen er allerlei veranderingen op u af.  Zo verandert uw inkomen als u met pensioen gaat. Daarom is het belangrijk om uw schulden af te bouwen. Dit betekent dat de kredietfaciliteit van uw Doorlopend krediet worden beperkt:

 • Vanaf 65 jaar kunt u geen bedragen meer opnemen van uw Doorlopend krediet.
 • Vanaf 65 jaar is uw maandbedrag minimaal 2% van uw kredietlimiet.

Het is in uw eigen belang om schulden af te bouwen, omdat uw inkomen meestal omlaag gaat bij pensionering en er een restschuld kan blijven bestaan bij overlijden waarmee erfgenamen geconfronteerd worden.

U ontvangt van ons automatisch bericht een half jaar voordat u 65 jaar wordt. Hebt u nu al vragen? Neem dan contact op met de afdeling klantenservice. Onze medewerkers staan u graag te woord van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Telefoonnummer 073 - 646 2530.

Bij Qander kunt u niet rechtstreeks een Persoonlijke lening of Flex en Zeker lening aanvragen. Wij werken hiervoor samen met professionele kredietadviseurs. Ook wel tussenpersonen genoemd.

Meer hulp nodig?

Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor u klaar

U belt ons

073 - 646 2530

U mailt ons

Contactformulier